Konkurs


I Metropolitalny Konkurs Literacki
„Rodzina przestrzenią spotkania”

 

Szanowni Państwo,

pomimo trudnych czasów i wielu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa w naszym kraju, która uniemożliwia spotkania w szerszym gronie, paradoksalnie mamy więcej czasu dla siebie, naszych bliskich i rodziny. Stwarza to wiele możliwości promowania tego, co w życiu człowieka jest najważniejsze – miłości i radości czerpanej z życia rodzinnego i jego lokalnej historii.

Dlatego, aby wzmocnić rodzinne wspólnoty, podkreślić, że to w rodzinie dajemy sobie wsparcie, udzielamy pomocy i pokonujemy problemy, nie rezygnujemy z organizacji 13. Metropolitalnego Święta Rodziny. Chcemy zaproponować w miejsce imprez kulturalnych i sportowych, rodzinną wycieczkę w przeszłość, organizując Metropolitalny Konkurs Literacki, którego hasłem będzie „Rodzina przestrzenią spotkania”.

Jest to konkurs na krótki tekst prozatorski, dotyczący historii rodzinnych związanych z naszymi małymi ojczyznami. Teksty wyłonione w toku konkursu znajdą się w książce, która zostanie wydana w przyszłym roku we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Regulamin konkursu został opracowany i podany do publicznej wiadomości przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

Nasz pomysł został zaaprobowany przez patronów honorowych MŚR – metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca, biskupa gliwickiego Jana Kopca i biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka.

Liczymy na zaangażowanie wszystkich miast i instytucji funkcjonujących w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a 13. Metropolitalne Święto Rodziny będzie świętem wielkiej, samorządowej rodziny. Z kolei pokonkursowa publikacja niech upamiętni ten wyjątkowy czas w dziejach Śląska, Polski, Europy i całego świata.

W załączeniu zamieszczamy niniejszy Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dla uczestnika i opiekuna uczestnika.

 

REGULAMIN (plik .pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (plik .doc)

KARTA ZGŁOSZENIA OPIEKUNA UCZESTNIKA (plik .doc)

 

REGULAMIN KONKURSUORGANIZATOR:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


INSTYTUCJE PROWADZĄCE:

1. Biblioteka Śląska w Katowicach

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Regulamin”). Regulamin dostępny jest w siedzibach Instytucji prowadzących oraz na ich stronach internetowych.

3. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy (lub opiekunowie prawni osób poniżej 16. roku życia) akceptują prawo Organizatora i Instytucji prowadzących do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

5. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 2
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs jest integralną częścią XIII Metropolitalnego Święta Rodziny, które w tym roku skupia się na Rodzinie jako przestrzeni spotkania. To właśnie w Rodzinie spotykają się pokolenia, wymienia się doświadczenia, wzrasta się we wspólnym budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka. Spotkanie to nawiązywanie relacji, to wzajemne ubogacanie się i wspieranie. Prawdziwe i autentyczne spotkania zmieniają nasze życie. Mamy nadzieję, że refleksja nad Rodziną będzie inspiracją dla przygotowywanych prac literackich.

Do szczegółowych celów konkursu zaliczamy:

1. Pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej w dziedzinie małych form prozatorskich.

2. Pobudzanie zainteresowania historią lokalnych społeczności.

3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej Rodziną.

4. Konfrontacje twórczości literackiej.

 


§ 3
ADRESACI KONKURSU

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach, udział w nim mogą wziąć:

1. I kategoria – osoby do 18. roku życia.

2. II kategoria – osoby powyżej 18. roku życia.

 

§ 4
UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby zainteresowane, będące mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
• osoby najbliższe wobec członków zarządów Instytucji prowadzących,
• osoby najbliższe wobec członków Kapituły Konkursu.

3.Osobą najbliższą w rozumieniu Regulaminu jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 5
WARUNKI KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu są teksty prozatorskie o charakterze literackim i tematyce nawiązującej do hasła „Rodzina przestrzenią spotkania”.

2. Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane drukiem i na stronach internetowych ani nagrodzone w innych konkursach.

3. Każdy uczestnik może nadesłać 1 tekst o objętości nie większej niż 10 stron maszynopisu (praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym – czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). Praca może być dostarczona listownie w dwóch egzemplarzach na adres:
Biblioteka Śląska w Katowicach (plac Rady Europy 1,40-021 Katowice) lub Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (ul.Księdza Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze), bądź też drogą elektroniczną w postaci pliku PDF, który należy wysłać na adres: sekretariat@bs.katowice.pl lub sekretariat@biblioteka.zabrze.pl

4. Każda praca powinna być podpisana godłem. W zamkniętej kopercie, oznaczonej kategorią wiekową i tym samym godłem co praca, powinien zostać umieszczony wypełniony i podpisany formularz Karty zgłoszenia uczestnika konkursu (zał. nr 1), a w przypadku uczestnika poniżej 16. roku życia - Karty zgłoszenia opiekuna prawnego uczestnika konkursu (zał. nr 2).

5. W przypadku prac nadesłanych drogą elektroniczną wymagane jest podanie godła i kategorii wiekowej oraz wypełnionego i podpisanego skanu formularza Karty zgłoszenia uczestnika konkursu (zał. nr 1), a w przypadku uczestnika poniżej 16. roku życia - Karty zgłoszenia opiekuna prawnego uczestnika konkursu (zał. nr 2).

6. Każdy uczestnik może wystąpić tylko pod jednym godłem lub pseudonimem.

7. Prawa autorskie i inne:
• Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie osobiste oraz majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie, oraz że zgłaszając pracę konkursową do konkursu, nie narusza praw osób trzecich.
• Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora i Instytucje prowadzące do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie,wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdymógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

• Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora i Instytucje prowadzące, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora i Instytucji prowadzących.

• W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Instytucje prowadzące mogą podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie.

8. Termin oddania prac upływa w dniu 31.08.2020 r.(decyduje data stempla pocztowego).

9. Wyboru najlepszego utworu konkursowego dokonuje Kapituła Konkursu. Wyboru składu Kapituły dokonuje Organizator spośród osób zaproponowanych przez Instytucje prowadzące. Organizator posiada możliwość proponowania przedstawicieli Kapituły.

10.Przewodniczącym Kapituły Konkursu zostaje Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

11. Kapituła Konkursu sporządzi odrębny regulamin dotyczący sposobów procedowania oraz zasad podejmowania decyzji.

12. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzcy.

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15.11.2020 r. i dokona tego Kapituła Konkursu.


§ 6
NAGRODY

1. Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody:
kategoria I - nagroda główna w postaci nagrody rzeczowej.
kategoria II - nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej.

2. Kapituła Konkursu przyzna także wyróżnienia – wyróżnione prace zostaną opublikowane w publikacji pokonkursowej.

3. Organizator posiada możliwość przyznania wyróżnień specjalnych.

4. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronach internetowych Organizatora i Instytucji prowadzących.

5. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione, będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą powiadamiani.

6. Laureaci zobowiązani są do potwierdzenia osobistego odbioru nagrody. W przypadku, kiedy nie jest to możliwe, wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres wskazany przez laureata.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Instytucje prowadzące nie zwracają uczestnikom konkursu żadnych kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w konkursie.

2. Instytucje prowadzące nie ponoszą odpowiedzialności za wysłane prace, które nie zostaną doręczone, których nie otrzymają z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.

3. Instytucje prowadzące zastrzegają sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu;

b) odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny;

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator oraz Instytucje prowadzące zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to instytucje prowadzące zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń móc zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są: drogą elektroniczną - e-mail:sekretariat@bs.katowice.pl lub sekretariat@biblioteka.zabrze.pl

§ 8
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe podane w zgłoszeniu przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2. Administratorem podanych danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach. Współadministratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

3. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udzielają: Inspektor Ochrony Danych Administratora - kontakt: iodo@bs.katowice.pl; Inspektor Ochrony Danych Współadministratora - kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w celu organizacji i realizacji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac w materiałach promocyjnych Organizatora i Instytucji prowadzących, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Organizatora i instytucji prowadzących, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością statutową Organizatora i Instytucji prowadzących.

b) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora i Instytucji prowadzących polegających na dochodzeniu lub obronie w sprawie roszczeń lub praw Organizatora i Instytucji prowadzących - w przypadku powstania ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1lit. f RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 powyżej, podane dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi świadczonej na rzecz Administratora,np.operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora,podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę IT. Ponadto dane mogą być również udostępniane podmiotom współfinansującym ww. konkurs. Dodatkowo dane,wniezbędnym zakresie, mogą być udostępniane w publikacji pokonkursowej oraz w materiałach promocyjnych Organizatora i Instytucji prowadzących, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Organizatora i Instytucji prowadzących, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu.

6. Dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 powyżej celów przetwarzania, tj.

a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;

b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze i Instytucjach prowadzących, przez okres przechowywania dokumentacji, określony w przepisach o archiwizacji dokumentów;

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora i Instytucji prowadzących, przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora i Instytucje prowadzące danychosobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo downiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora i Instytucje prowadzące danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.


afisz